Parodos
Albumai
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone spaudos žinios apie Brazilijos lietuvių padėtį, švietimo įstaigas ir draugijas.

1942 m. sausio 27 d.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 304, l. 1200, 1201, 1202, 1203.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvių bendruomenės vakaronė San Paulo lietuvių mokykloje.

1946 m. 

San Paulas.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 17530, ap. 1, b. 3, l. 37.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Kolumbijos krašto valdybos 1950 m. rugpjūčio 26 d. pranešimas Lietuvos atstovams užsienyje apie Kolumbijos lietuvių prisijungimą prie PLB.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 33.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos atstovo Vašingtone Povilo Žadeikio 1950 m. rugsėjo 8 d. sveikinimas PLB Kolumbijos krašto valdybai.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 34.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Argentinos lietuvių bendruomenės steigiamojo susirinkimo 1950 m. spalio 22 d. raštas Lietuvos atstovui Vašingtone Povilui Žadeikiui dėl bendruomenės pritarimo VLIK’o, Lietuvos diplomatinės tarnybos ir ALT veiklai.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 37.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Argentinos lietuvių bendruomenės visuotinio susirinkimo 1951 m. gruodžio 23 d. raštas Lietuvos atstovui Vašingtone Povilui Žadeikiui dėl bendruomenės statutinių organų išrinkimo.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 60.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Urugvajaus lietuvių centre 1952 m. birželio 28 d. pastatytos J. Skribliuko komedijos „Dramblys“ afiša.

Originalas.

Spaudinys.

LYA, f. 13698, ap. 1, b. 7, l. 102.

Urugvajaus lietuvių centras (ULC) (iki 1945 m. – Urugvajaus lietuvių liaudies teatro Urugvajaus lietuvių kultūros ir meno klubas) įsteigtas 1938 m. Montevidjuje, nuo 1945 m.  organizavo kairiųjų politinių pažiūrų Urugvajaus lietuvių kultūrinę veiklą.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos konsulo San Paule Aleksandro Polišaičio 1953 m. rugsėjo 23 d. pro memoria Lietuvos atstovui Vašingtone Povilui Žadeikiui apie San Paulo lietuvių tarybos įkūrimą.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 74, l. 21.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Naujųjų metų šventės 1955 m. gruodžio 31 d. Urugvajaus lietuvių centre programa.

Originalas.

Spaudinys.

LYA, f. 13698, ap. 1, b. 7, l. 123.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Argentinos lietuvių klubo „Kultūra“ vaikų choras koncerto metu.

1956 m. spalio 20 d.

Buenos Airių provincija, Bernalas.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 13698, ap. 1,. b. 68, l. 229.

Klubas „Kultūra“ veikė 1955–1960  m., organizavo Argentinos kairiųjų politinių pažiūrų lietuvių kultūrinę veiklą.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvių skautų draugovės Argentinoje 1957 m. kovo 2 d. Montevidėjuje pastatytos muzikinės pjesės „Šienapjūtė“ programa.

Originalas.

Spaudinys. 

LYA, f. 13699, ap. 1, b. 7,  l. 124–125.

Pjesė pastatyta Lietuvių skautų draugovės Argentinoje viešnagės Urugvajuje proga.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

III Pietų Amerikos lietuvių kongreso dalyviai deda vainiką prie Laisvės paminklo.

San Paulas, 1965 m.

LCVA, f. 667, ap. 1, b. 40, l. 8.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

III Pietų Amerikos lietuvių kongreso dalyviai pamaldų metu lietuviškoje bažnyčioje.

San Paulas, 1965 m.

LCVA, f. 667, ap. 1, b. 40, l. 15.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos atstovo Montevidėjuje Anatolijaus Grišono 1976 m. vasario 28 d. pro memoria Lietuvos diplomatinei tarnybai apie pasikeitimą sveikinimais Vasario 16-osios proga su Venesuelos lietuvių bendruomene.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 54, l. 276.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

San Paulo lietuvių choras „Rytas“.

San Paulas.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 17530, ap. 1, b. 4, l. 31.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Brazilijos lietuvių kultūros draugijos „Rytas“ lietuvių meno mėgėjų ratelio nariai.

San Paulas. 

Fotonuotrauka.

LYA, f. 17530, ap. 1, b. 4, l. 20.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvių namai San Paule. Lietuvių organizacijų centras ir M. Valančiaus pradžios mokykla.

LCVA, P-03050.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Vytauto Didžiojo lietuvių mokyklos namai San Paulo priemiestyje Villa Bella.

LCVA, P-08783.

Lt En