Parodos
Albumai
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvių draugijos Švedijoje 1949 m. spalio 7 d. raštas VLIK’o pirmininkui Mykolui Krupavičiui dėl PLB skyriaus Švedijoje organizavimo.

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 140, l. 8.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvių draugijos Švedijoje 1950 m. sausio 10 d. sąrašas, kuriame įrašyti siūlomi kandidatai į Laikinąjį PLB organizacinį komitetą.

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 140, l. 11.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungos 1950 m. balandžio 19 d. raštas VLIK’o Vykdomosios tarybos pirmininkui ir Lietuvybės išlaikymo tarnybos valdytojui Mykolui Krupavičiui dėl PLB skyriaus Didžiojoje Britanijoje steigimo perspektyvų.

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 158, l. 14, 14 a. p., 15.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Austrijos lietuvių tarybos pirmininko Jono Karvelio 1950 m. balandžio 26 d. pranešimas VLIK’o pirmininkui Mykolui Krupavičiui apie Austrijos lietuvių tarybos sudėtį.

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 139, l. 1.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Vokietijos britų zonos vietovių, kuriose gyvena lietuviai, žemėlapis.

1950 m. birželio 1 d.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 334, l. 1.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB Vokietijos britų zonos apygardos valdybos 1950 m. birželio 23 d. pranešimas Lietuvos atstovui Londone Broniui Kaziui Balučiui apie valdybos veiklą ir statistinės žinios apie britų zonoje gyvenančius lietuvius.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 290, l. 35, 36, 37, 38, 39, 40.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvių šalpos draugijos Prancūzijoje 1950 m. birželio 28 d. pranešimas VLIK’o Vykdomosios tarybos pirmininkui ir Lietuvybės išlaikymo tarnybos valdytojui Mykolui Krupavičiui apie draugijos priimtas rezoliucijas.

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 152, l. 8.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Centrinio lietuvių globos komiteto Italijoje steigėjo ir vadovo Viktoro Pavalkio 1950 m. liepos 24 d. pranešimas VLIK’o Vykdomosios tarybos pirmininkui ir Lietuvybės išlaikymo tarnybos valdytojui Mykolui Krupavičiui apie komiteto veiklą.

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 142, l. 2.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB Vokietijos krašto valdybos 1950 m. rugpjūčio 11 d. pranešimas Lietuvos pasiuntinybei Londone apie valdybos sudėtį.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 334, l. 7.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB Vokietijos krašto valdybos pirmininko Prano Zundės parengtų nurodymų Vakarų Vokietijoje gyvenantiems tremtiniams kaip elgtis Sovietų Sąjungos agresijos į Vakarų Vokietiją atveju ištrauka.

1950 m. rugsėjo 11 d.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 334, l. 18, 22.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Danijos lietuvių bendruomenės Laikinojo organizacinio komiteto 1950 m. spalio 24 d. prašymas VLIK’o Vykdomosios tarybos pirmininkui ir Lietuvybės išlaikymo tarnybos valdytojui Mykolui Krupavičiui įregistruoti bendruomenės įstatus ir statistinės žinios apie Danijos lietuvius.

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 141, l. 5, 6.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB surinktos statistinės žinios apie Vakarų Vokietijos britų, amerikiečių ir prancūzų zonose gyvenančius lietuvius.

1950 m. gruodžio mėn.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 41, 42, 43, 44, 45.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

VLIK’o, PLB Vokietijos krašto valdybos atstovų ir Vasario 16-osios gimnazijos Mokytojų tarybos 1951 m. gegužės 10 d. bendro posėdžio protokolas.

LCVA, f. 466, ap. 1, b. 141, l. 24, 25, 26.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB Vokietijos krašto valdybos pirmininko Prano Zundės 1951 m. rugsėjo 22 d. pranešimas Lietuvos atstovui Londone Broniui Kaziui Balučiui apie naujų asmens dokumentų išdavimą Vokietijoje gyvenantiems lietuviams.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 334, l. 90, 91.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Danijos lietuvių bendruomenės valdybos biuletenis.

1952 m. kovo 10 d.

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 141, l. 16, 16 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Belgijos lietuvių bendruomenės 1952 m. rugpjūčio 20 d. žinios VLIK’o Vykdomajai tarybai ir Lietuvybės išlaikymo tarnybai apie Belgijos lietuvius ir bendruomenę.

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 138, l. 16, 17, 18.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Tautos šventės minėjimo dalyvių Limburgo (Belgija) lietuvių 1952 m. rugsėjo 14 d. kreipimasis į VLIK’ą.

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 138, l. 22.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Tautos šventės minėjimo dalyvių Limburgo (Belgija) lietuvių 1952 m. rugsėjo 14 d. kreipimasis į Lietuvoje gyvenančius tautiečius, transliuotas radijo stoties „Amerikos balsas“.

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 138, l. 23.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Austrijos lietuvių bendruomenės 1952 m. spalio 23 d. pranešimas VLIK’o Vykdomajai tarybai ir Lietuvybės išlaikymo tarnybai apie Austrijos lietuvių vaikų švietimo padėtį.

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 139, l. 19.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB Didžiojoje Britanijoje laikinojo krašto organizacijos statuto projektas.

[1952 m.].

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 337, l. 14, 15, 16, 17, 18.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB Italijos krašto tarybos 1953 m. gegužės 15 d. posėdžio protokolas.

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 142, l. 33, 34.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

III PLB Europos bendruomenių pirmininkų suvažiavimo 1953 m. birželio 28 d. pranešimas apie Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininko Jono Stankaus veiklą.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 220, l. 22, 23.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvių bendruomenės veikėjai Prancūzijoje.

Iš dešinės antras – Lietuvos diplomatijos šefas Stasys Lozoraitis. 

[1953 m.].

LCVA, 0-120620.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvių bendruomenės veikėjai Prancūzijoje.

[1953 m.].

LCVA, 0-120621.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB Šveicarijos krašto valdybos 1954 m. vasario 5 d. kvietimas Lietuvos diplomatijos šefui Stasiui Lozoraičiui dalyvauti Vasario 16-osios minėjime Ciuriche.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 220, l. 24.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvių visuomenės veikėjai.

Iš kairės stovi: pulkininkas Juozas Lanskoronskis, tarpukario Lietuvos Ministro Pirmininko Juozo Tūbelio žmona Jadvyga Chodakauskaitė-Tūbelienė, diplomato Petro Klimo žmona Bronė Mėginaitė-Klimienė, pulkininko Juozo Lanskoronskio žmona Madlen (Madeleine) de Groef-Lanskoronskienė, lietuvių kilmės prancūzų semiotikas, kalbininkas, mitologas, eseistas Algirdas Julius Greimas.

Iš kairės sėdi: Monika Lanskoronskytė, diplomato Antano Liutkaus žmona Janina Mikulskytė-Liutkienė, Algirdo Juliaus Greimo žmona Ona Bagdonaitė-Greimienė.

Prancūzija, 1954 m.

LCVA, P-29675.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos generalinio konsulo Niujorke Jono Budrio 1955 m. balandžio 28 d. raštas Danijos lietuvių bendruomenės sekretoriui Česlovui Šliašinskui dėl pabėgusios iš Sovietų Sąjungos laivo Stasės Sokolovos išvykimo į Niujorką.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 715, l. 9.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Prancūzijos lietuvių bendruomenės susibūrimas.

Pirmas iš kairės - bendruomenės pirmininkas [kunigas Jonas Petrošius], antras - Lietuvos diplomatas Stasys Antanas Bačkis, pirma iš dešinės - jo žmona Ona Galvydaitė-Bačkienė.

Paryžius, 1958 m.

LCVA, TSK-000644.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos atstovo Šveicarijoje Alberto Geručio 1959 m. spalio 18 d. pro memoria Lietuvos diplomatinei tarnybai apie PLB Vokietijos krašto tarybos ir Vokietijos lietuvių veiklą.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 227, l. 20, 21, 22.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

1963 m. rinkimų į Prancūzijos lietuvių bendruomenės Krašto tarybą ir garbės teismą balsavimo lapas.

1963 m.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 226, l. 4 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Prancūzijos lietuvių bendruomenės Krašto valdybos pirmininko Jono Petrošiaus 1966 m. gruodžio 20 d. pranešimas Lietuvos diplomatijos šefui Stasiui Lozoraičiui apie valdybos sudėtį.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 227, l. 11.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Prancūzijos lietuvių bendruomenės Krašto valdybos pirmininko Jono Petrošiaus 1968 m. spalio 21 d. pranešimas VLIK’o Vykdomajai tarybai apie Ernesto Galvanausko antkapio šventinimo ceremoniją.

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 152, l. 81.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Europos, JAV ir Kanados lietuvių spaudos sąrašas.

1968 m. gruodžio 25 d.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 227, l. 50, 50 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Didžiosios Britanijos lietuvių bendruomenės Krašto valdybos 1970 m. gruodžio 1 d. pranešimas Lietuvos pasiuntiniui (chargé d’affaires) Londone Vincui Balickui apie bendruomenės vykdomosios valdžios sudėtį.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 337, l. 54.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Didžiosios Britanijos lietuvių bendruomenės Krašto valdybos 1970 m. gruodžio 30 d. kvietimas Lietuvos pasiuntiniui (chargé d’affaires) Londone Vincui Balickui dalyvauti valdybos rengiamame Vasario 16-osios minėjime.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 337, l. 55.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB Vokietijos Krašto valdybos informacijos biuletenio ištrauka.

1980 m. birželio 15 d.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 334, l. 118, 118 a. p., 125 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

VLIK’o Vykdomosios tarybos pirmininkas Kazys Bobelis (antras iš dešinės) su žmona Dalia Devenyte-Bobeliene (antra iš dešinės) dalyvauja Didžiosios Britanijos lietuvių bendruomenės dienų renginyje.

Pirmas iš dešinės – VLIK’o atstovas Didžiojoje Britanijoje Zigmas Juras, centre – Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungos pirmininkas Jaras Alkis, pirmas iš kairės – K. Radvila.

Didžioji Britanija, 1980 m. rugsėjo mėn.

LCVA, P-43811.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininko Narcizo Prielaidos 1985 m. lapkričio 10 d. pranešimas VLIK’o Vykdomajai tarybai apie PLB dalyvavimą manifestacijose protestuojant dėl Sovietų Sąjungos komunistų partijos Centro komiteto generalinio sekretoriaus Michailo Gorbačiovo ir JAV Prezidento Ronaldo Reigano susitikimo.

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 172, l. 4, 5.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Prancūzijos lietuvių bendruomenės Krašto valdybos pirmininko Ričardo Bačkio 1987 m. birželio 5 d. pranešimas VLIK’o Vykdomosios tarybos pirmininkui Kaziui Bobeliui apie valdybos sudėtį.

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 152, l. 101.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Prancūzijos lietuvių bendruomenės Krašto valdybos pirmininko Ričardo Bačkio 1989 m. rugsėjo 10 d. pranešimas JAV lietuvių bendruomenės Cape Codo apylinkės pirmininkui Alfonsui Petručiui apie Prancūzijos lietuvių bendruomenės veiklą.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 719, l. 18, 19.

Lt En