Parodos
Albumai
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvių tautinės bendruomenės komiteto Naujojoje Zelandijoje 1949 m. liepos 22 d. sveikinimas Lietuvos diplomatijos šefui Stasiui Lozoraičiui.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 226, l. 1.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Australijos lietuvių draugijos 1950 m. rugpjūčio 1 d. pranešimas Lietuvos atstovui Vašingtone Povilui Žadeikiui apie draugijos įsijungimo į PLB perspektyvas ir Australijos lietuvių padėtį.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 27, 27 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Australijos lietuvių bendruomenės Krašto tarybos 1950 m. gruodžio mėn. sveikinimas Lietuvos diplomatijos šefui Stasiui Lozoraičiui.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 226, l. 3.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Australijos lietuvių bendruomenės Krašto tarybos 1951 m. gruodžio mėn. kreipimasis į VLIK’ą dėl būtinybės susivienyti visiems Lietuvos laisvinimo veiksniams.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 226, l. 6.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Australijos lietuvių bendruomenės Krašto valdybos 1952 m. sausio 28 d. pranešimas Lietuvos atstovui Paryžiuje Stasiui Antanui Bačkiui apie atsišaukimo „Lietuviai, sukilkime prieš tylą ir klastą“ platinimą bei valdybos sudėtį.

LCVA, f. 676, ap. 2, b. 66, l. 5.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos atgimimo sąjūdžio Džilongo (Australija) skyriaus 1953 m. sausio mėn. sveikinimas Lietuvos diplomatijos šefui Stasiui Lozoraičiui.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 226, l. 19.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Australijos lietuvių bendruomenės Adelaidės apylinkės valdybos 1955 m. balandžio 6 d. prašymas Lietuvos pasiuntinybei Vašingtone siųsti pasiuntinybės biuletenius anglų kalba.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 963, l. 232.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Australijos lietuvių bendruomenės Krašto valdybos 1962 m. lapkričio 28 d. pranešimas Lietuvos diplomatijos šefui Stasiui Lozoraičiui apie krašto tarybos atstovų suvažiavimą, lietuvių meno dienas ir sporto šventę.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 226, l. 48.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Australijos lietuvių bendruomenės Krašto valdybos 1963 m. kovo 25 d. pranešimas VLIK’o pirmininkui Antanui Trimakui apie valdybos sudėtį.

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 147, l. 10.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Džilongo (Australija) lietuvių choro „Sextetas“ nariai. Iš kairės: Genutė Valaitienė, Renatė Akenytė, Stasė Lipšienė, Kajetonas Starinskas, Rita Zenkevičienė, Julius Lipšys.

Džilongas, [1963 m.].

LCVA, P-40823.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Australijos lietuvių bendruomenės narių leidžiamo politinio leidinio „News Digest International“ redaktoriaus Jono Petro Kedžio 1964 m. lapkričio 26 d. prašymas Lietuvos diplomatijos šefui Stasiui Lozoraičiui prisidėti prie leidinio platinimo.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 226, l. 55.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Australijos lietuvių bendruomenės Krašto tarybos IX sesijos 1964 m. gruodžio 27–30 d. darbotvarkė.

1964 m. gruodžio mėn.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 226, l. 53.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Australijos lietuvių bendruomenės Krašto valdybos pirmininko Simo Narušio 1967 m. gruodžio 4 d. kvietimas VLIK’o pirmininkui Juozui Kęstučiui Valiūnui dalyvauti 1968 m. Baltų konvencijos ir savaitės renginiuose.

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 147, l. 20.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Australijos lietuvių bendruomenės Krašto tarybos prezidiumo pirmininko Petro Bielskio 1981 m. sausio 2 d. sveikinimas VLIK’ui.

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 147, l. 54.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

VLIK’o pirmininko Kazio Bobelio vizitas pas Australijos lietuvius.

Pavergtųjų tautų minėjimas.

Choro koncertas.

Adelaidė, 1982 m. gegužės mėn.

LCVA, P-44431.

Lt En