Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Atkurti ryšiai su Vakarais

1947 m. gruodžio 15 d. į Vakarus buvo pasiųsti Lietuvos partizanų įgaliotieji atstovai Juozas Lukša-Skirmantas ir Kazimieras Pyplys-Mažytis, kurie turėjo užmegzti ryšius su lietuvių išeivijos politiniais centrais bei išspręsti kovojančios Lietuvos atstovavimo užsienyje klausimą. Įgaliotieji asmenys atvežė ir Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto atstovams perdavė memorandumą dėl Lietuvos laisvės bylos, skirtą Jungtinių Tautų Organizacijai bei JAV, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministrams, Lietuvos Romos katalikų laišką popiežiui Pijui XII, sovietų valdžios ištremtų Lietuvos gyventojų sąrašus ir kitus svarbius dokumentus. Misija buvo sėkmingai įvykdyta.

Nuotraukoje: Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio memorandumas Jungtinių Tautų Organizacijai ir JAV, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministrams.

1947 m.

Lietuvos ypatingasis archyvas

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lietuvos partizanų grupė, iš užsienio atvykusi į Lietuvą

Iš kairės: 1. Klemensas Širvys-Sakalas, 2. Juozas Lukša-Skirmantas, 3. Benediktas Trumpys-Rytis. Kazlų Rūdos miškas, 1950 m. spalio mėn. Lietuvos ypatingasis archyvas.
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lietuvos Romos katalikų laiškas Šventajam Tėvui Pijui XII

1947 m. rugpjūčio 28 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas.

Lt En