Galerijos
Albumai
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos struktūra ir padalinių funkcijų aprašymas.

[1919 m.].

LCVA, f. 383, ap. 6, b. 28, l. 28, 29.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos struktūros schema.

[1920 m.].

LCVA, f. 383, ap. 9 t. 2, b. 45, l. 108.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos telefonai.

1920 m. birželio 30 d.

LCVA, f. 392, ap. 1, b. 210.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos atstovo Prancūzijoje Oskaro Milašiaus 1920 m. rugsėjo 9 d. telegrama Lietuvos užsienio reikalų ministrui Juozui Purickiui apie Prancūzijos poziciją lietuvių-lenkų konflikte dėl Vilniaus krašto.

1920 m. rugsėjo 9 d.

LCVA, f. 383, ap. 7, b. 73, l. 39, 40.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Augustinas Voldemaras, Lietuvos užsienio reikalų ministras (1918 m. lapkričio 11 d.–gruodžio 26 d., 1918 m. gruodžio 26 d.–1919 m. kovo 5 d., 1919 m. balandžio 12 d.– spalio 2 d., 1919 m. spalio 7 d.–1920 m. birželio 15 d., 1926 m. gruodžio 17 d.–1929 m. balandžio 19 d.), [1921 m.].

LCVA, 0-011136.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Simanas Rozenbaumas, Lietuvos užsienio reikalų viceministras (1919 m.), Paryžiaus taikos delegacijos narys, [1921 m.].

LCVA, 0-011143.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Voldemaras Vytautas Čarneckis, Lietuvos užsienio reikalų ministras (1924 m. birželio 18 d.–1925 m. sausio 27 d., 1925 m. vasario 4 d.– balandžio 19 d.), [1921 m.].

LCVA, 0-011157.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Juozas Purickis, Lietuvos užsienio reikalų ministras (1920 m. birželio 19 d.–1922 m. sausio 18 d.), [1921 m.].

LCVA, 0-011198.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Politikos departamento darbo suskirstymo aprašymas [1922 m.].

LCVA, f. 383, ap. 7, b. 373, l. 20, 21.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos centro statutas

1922 m. gruodžio 14 d.

LCVA, f. 383, ap. 2, b. 23, l. 88, 88 a. p., 89.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos užsienio reikalų ministras Voldemaras Vytautas Čarneckis (sėdi centre) su Lietuvos diplomatais Lietuvos užsienio reikalų ministerijos rūmuose.

Pirmoje eilėje antras iš kairės sėdi nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Latvijoje ir Estijoje Jonas Aukštuolis, trečias – nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Čekoslovakijoje ir Rumunijoje Dovas Zaunius, už V. V. Čarneckio sėdi konsulinio skyriaus vedėjas Berlyne Juozas Urbšys, iš dešinės pirmas sėdi Lietuvos atstovas Skandinavijoje Ignas Jurkūnas-Šeinius, antras – Lietuvos atstovas Suomijoje Jurgis Savickis; pirmas iš dešinės stovi konsulas Karaliaučiuje ir Kopenhagoje Vytautas Jonas Gylys, pirmas iš kairės stovi Vakarų ir Politikos departamentų direktorius Bronius Kazys Balutis.

Kaunas, [1924 m.].

LCVA, P-40525.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Teisės-administracijos departamento direktoriaus Prano Dailidės Lietuvos atstovybės Vokietijoje vizitavimo ir revizavimo dokumentai.

1924 m.

LCVA, f. 383, ap. 8, b. 820, l. 30 a. p., 31, 31 a. p., 34, 34 a. p., 52.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos, Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Italijos ir Japonijos konvencija dėl Klaipėdos teritorijos.

1924 m. gegužės 8 d.

LCVA. F. 923, ap. 1, b. 374, l. 200–207.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos užsienio reikalų ministro Voldemaro Vytauto Čarneckio 1924 m. liepos 12 d. įsakymas, kuriuo jis patvirtina reikalų perėmimą iš Ernesto Galvanausko.

1924 m. liepos 12 d.

LCVA, f. 383, ap. 2, b. 576, l. 76.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos struktūros schema.

1925 m. rugsėjo 5 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 669, l. 66.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Mečislovas Reinys, Lietuvos užsienio reikalų ministras (1925 m. rugsėjo 25 d.– 1926 balandžio mėn.).

Kaunas, [20 a. 4 deš.].

LCVA, P-35371.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos pasiuntinybės Estijoje Dovo Zauniaus 1929 m. gegužės 8 d. pranešimas Lietuvos pasiuntinybės Vokietijoje patarėjui Stasiui Lozoraičiui apie jo skyrimą Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Ekonominio ir teisių departamento direktoriumi.

LCVA. f. 383, ap. 7, b. 875, l. 71.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos užsienio reikalų ministerija.

Kaunas, [1930–1940 m.].

LCVA, 1-28956.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos antspaudų pavyzdžiai.

[1934 m.].

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 1600, l. 468.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos, Estijos ir Latvijos santarvės ir bendradarbiavimo sutartis ir jos ratifikavimo aktas, 1934 m. rugsėjo 12 d. ir spalio 25 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 726, l. l.58, 58at., 59, 60.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos užsienio reikalų ministerija, Kaunas, 1939 m.

LCVA, A179-P007.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Politikos departamento darbo suskirstymo aprašymas, [1937 m.].

LCVA, f. 383, ap. 7, b. 1176, l. 3, 4.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Stasys Lozoraitis, Lietuvos užsienio reikalų ministras (1934 m. birželio 12 d.–1938 m. gruodžio 5 d.), Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Politikos departamento direktorius (1932–1934 m.), Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Italijoje (1939–1940 m. rugpjūčio 27 d.), [20 a. 4 deš.].

LCVA, A179-P004.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Juozas Urbšys

Lietuvos užsienio reikalų ministras (1938 m. gruodžio 5 d.– 1940 m. birželio 15 d.), pirmasis sekretorius, pasiuntinybės patarėjas Paryžiuje (1927–1933 m.), nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Rygoje (1933–1934 m.), Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Politikos departamento direktorius (1934–1936 m.), Lietuvos užsienio reikalų ministerijos generalinis direktorius (1936–1938 m.), [20 a. 4 deš.].

LCVA, A179-P005.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos įgaliotojo ministro ir nepaprastojo pasiuntinio Švedijoje, Danijoje ir Norvegijoje Vytauto Jono Gylio 1940 m. rugpjūčio 1 d. telegrama Lietuvos TSR užsienio reikalų ministerijai, kurioje išreiškiamas viešas protestas prieš 1940 m. rinkimus į Liaudies Seimą, kaip neteisėtus ir primestus okupacinės valdžios.

1940 m. rugpjūčio 1 d.

LCVA, f. R-1019, ap. 1, b. 1, l. 36.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos likvidavimo komisijos 1940 m. rugsėjo 6 d. posėdžio protokolas.

LCVA, f. R-754, ap. 3, b. 339, l. 107,108, 109.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos TSR užsienio reikalų ministro Vinco Krėvės-Mickevičiaus 1940 m. rugsėjo 10 d. įsakymas atleisti Lietuvos užsienio reikalų ministerijos ir pasiuntinybės Maskvoje personalą.

1940 m. rugsėjo 10 d.

LCVA, f. 383, ap. 2, b. 597 a, l. 131, 132.

Lt En