Galerijos
Albumai
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Mykolas Biržiška, Lietuvos švietimo ministras (1918 m. gruodžio 26 d.–1919 m. kovo 5 d.). [1918–1940 m.].

LCVA, P-20969.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos Valstybės Tarybos Prezidiumo 1919 m. sausio 1 d. raštas Ministrui Pirmininkui Mykolui Sleževičiui apie Jono Yčo paskyrimą švietimo viceministru Švietimo ministerijos valdytojo teisėmis.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 46, l. 200.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Ištrauka iš „Laikinųjų įstatų aukštesniosioms bendrojo lavinimo Švietimo ministerijos mokykloms“.

1919 m. rugpjūčio 22 d.

LCVA, f. 391, ap. 2, b. 2098, l. 29.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

1918–1920 m. žinios apie Lietuvos švietimo ministerijos įkūrimą ir tarnautojų sudėtį.

LCVA, f. 391, ap. 8, b. 7, l. 1, 2, 3.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos švietimo ministerijos telefonai

1920 m. liepos 15 d.

LCVA, f. 392, ap. 1, b. 210.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Jonas Yčas, Lietuvos švietimo ministerijos valdytojas (1918 m. lapkričio 11 d.–gruodžio 26 d.), Lietuvos švietimo ministras (1919 m. kovo 12 d.–balandžio 12 d.).

1921 m.

LCVA, 0-011140.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Kazys Bizauskas, Lietuvos švietimo ministras (1920 m. birželio 19 d.–1922 m. sausio 18 d.).

1921 m.

LCVA, 0-011200.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Vincas Čepinskis, Lietuvos švietimo ministras (1926 m. birželio 15 d.–gruodžio 17 d.).

1921 m.

LCVA, 0-011235.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Ministrų Kabineto 1922 m. vasario 13 d. posėdžio, kuriame nutarta 1922 m. vasario 16 d. atidaryti universitetą Kaune, protokolo ištrauka.

LCVA. f.923, ap.1, b.215, l. 47,47at.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos Respublikos Seimo priimti Švietimo ministerijos etatai.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 1125, l. 9, 10, 10 a. p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Švietimo ministerijos 1927 m. gruodžio 17 d. aplinkraštis pradžios mokyklų inspektoriams dėl privalomo pradžios mokyklos lankymo įvedimo.

1927 m. gruodžio 17 d.

LCVA, f. 379, ap. 1, b. 65, l. 92.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Kauno apskrities Veliuonos valsčiaus Gistėnų pradžios mokyklos pastato projektas

[1927–1928 m.]

LCVA, f. 391, ap. 3, b. 91, l. 128.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Profesorius Petras Juodakis, Lietuvos švietimo ministras (1922 m. vasario 2 d.–1923 m. birželio 28 d.).

Kaunas, 1929 m. birželio 15 d.

LCVA, V151-P002.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Švietimo ministras Konstantinas Šakenis (pirmoje eilėje penktas iš kairės) su grupe Kauno abiturientų ir pedagogų.

Kaunas, [1930–1933 m.].

LCVA, 0-081142.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Konstantinas Šakenis, Lietuvos švietimo ministras (1929 m. rugsėjo 23 d.–1934 m. birželio 8 d.).

1933 m.

LCVA, A073-P0623.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Dusetų pradžios mokyklos I ir IV skyrių mokiniai su mokytoju A. Pranckūnu.

1933–1934 m.

LCVA, 0-104848.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos švietimo ministerijos centro įstaigų darbo ir kompetencijų paskirstymo aprašymas.

1934 m. rugsėjo 19 d.

LCVA, f. 391, ap. 4, b. 1, l. 31, 32, 33, 34, 35, 36.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Švietimo ministerijos antspaudų pavyzdžiai.

[1934 m.].

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 1600, l. 461.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto antspaudo pavyzdys.

[1934 m.].

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 1600, l. 463.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Karapolio pradžios mokyklos mokiniai ir mokytoja O. Tamašauskaitė.

1936 m. lapkričio 27 d.

LCVA, 0-116918.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Ištrauka iš švietimo viceministro Kazimiero Masiliūno 1936 m. gruodžio 18 d. pranešimo „Eltos“ direktoriui apie Lietuvos pradžios mokyklas.

1936 m. gruodžio 18 d.

LCVA, f. 391, ap. 8, b. 263, l. 23.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Ištrauka iš švietimo viceministro Kazimiero Masiliūno 1936 m. gruodžio 18 d. pranešimo „Eltos“ direktoriui apie Lietuvos gimnazijas ir progimnazijas.

1936 m. gruodžio 18 d.

LCVA, f. 391, ap. 8, b. 263, l. 11.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Švietimo ministerijos veiklos sričių aprašymas.

1937 m. spalio 7 d.

LCVA, f. 391, ap. 8, b. 209, l. 105, 105 a. p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos 1937 m. gruodžio 2 d. aktas, kuriuo inžinierius Kazimieras Germanas yra skiriamas Švietimo ministerijos departamento direktoriumi.

1937 m. gruodžio 2 d.

LCVA, f. 391, ap. 6, b. 45, l. 127.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Biržų valdžios gimnazijos ir gretimų sklypų situacijos planas.

[1938 m.].

LCVA, f. 391, ap. 2, b. 2239a, l. 11.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos švietimo ministerija.

Kaunas, [20 a. 4 deš.].

LCVA, P-33682.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Švietimo liaudies komisaro Antano Venclovos 1940 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas dėl Švietimo ministerijos pavadinimo pakeitimo Švietimo liaudies komisariatu, švietimo ministro ir generalinio sekretoriaus pareigybių – atitinkamai švietimo liaudies komisaro ir švietimo liaudies komisaro pavaduotojo pareigybėmis.

1940 m. rugpjūčio 27 d.

LCVA, f. 391, ap. 8, b.237, l. 171.

Lt En