Galerijos
Albumai
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Pirmoji Lietuvos Vyriausybė Ministro Pirmininko Augustino Voldemaro darbo kabinete.

Iš kairės sėdi: Švietimo ministerijos valdytojas Jonas Yčas, teisingumo ministras Petras Leonas, Ministras Pirmininkas, užsienio reikalų ministras, krašto apsaugos ministras Augustinas Voldemaras, finansų, prekybos ir pramonės ministras, susisiekimo ministras Martynas Yčas, žemės ūkio ir valstybės turtų ministras Juozas Tūbelis, vidaus reikalų ministras bei laikinai einantis maitinimo ir darbų ministro pareigas Vladas Stašinskas.

Vilnius, 1918 m.

LCVA, P-12987.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Augustinas Voldemaras, I ir XIV Ministrų Kabinetų Pirmininkas

Kaunas, [1918–1940 m.].

LCVA, P-09032.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

1918 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Valstybės Tarybos posėdžio dėl pirmųjų ministerijų steigimo protokolas.

1918 m. lapkričio 3 d.

LCVA, f.1014, ap.1, b.21, l.55-58.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Ministrų Kabineto 1919 m. sausio 1 d. posėdžio, kuriame buvo nuspręsta, kad Lietuvos Vyriausybė iš Vilniaus perkeliama į Kauną, protokolas.

1919 m. sausio 1 d.

LCVA. f.923, ap.1, b.24, l. 260.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Laikinosios Vyriausybės 1919 m. sausio 4 d. atsišaukimas į Lietuvos piliečius.

1919 m. sausio 4 d.

LCVA. F.923, ap.1, b.52, l.56.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

IV Ministrų Kabineto nariai su Lietuvos Respublikos Prezidentu Antanu Smetona.

Iš kairės stovi: ministras be portfelio Jokūbas Šernas, žemės ūkio ir valstybės turtų ministras Aleksandras Stulginskis, krašto apsaugos ministras Antanas Merkys, Prezidentas Antanas Smetona, Ministras Pirmininkas Mykolas Sleževičius, vidaus reikalų ministras Petras Leonas, susisiekimo ministras Voldemaras Vytautas Čarneckis.

Kaunas, 1919 m. spalio 5 d.

LCVA, P-20292.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

[Ministro Pirmininko ir finansų, prekybos ir pramonės ministro Ernesto Galvanausko] 1919 m. spalio 7 d. raštas Lietuvos Respublikos Prezidentui Antanui Smetonai dėl Ministrų Kabineto sudarymo ir patvirtinimo.

1919 m. spalio 7 d.

LCVA, f. 922, ap. 1, b. 35, l. 12.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Ministro Pirmininko Ernesto Galvanausko 1920 m. gegužės 14 d. raštas Lietuvos Respublikos Prezidentui Antanui Smetonai, kuriuo pateikiamos Lietuvos ministerijų 1920 m. sąmatos.

1920 m. gegužės 14 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 109, l. 58.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Steigiamojo Seimo Pirmininko, einančio Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas Aleksandro Stulginskio 1920 m. birželio 19 d. raštas Kaziui Griniui, kuriuo jam pavedamos Ministro Pirmininko pareigos ir Ministrų Kabineto sudarymas.

1920 m. birželio 19 d.

LCVA. f.923, ap.1, b.46, l. 174.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Ministro Pirmininko Augustino Voldemaro 1926 m. gruodžio mėn. priesaika.

1926 m. gruodis.

LCVA. f. 923, ap.1, b.343, l.42.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos taikos sutarčiai su Rusija vykdyti Ypatingojo skyriaus prie Užsienio reikalų ministerijos Rytų departamento statutas 1920 m. gruodžio 3 d.

1920 m. gruodžio 3 d.

LCVA. f. 923, ap.1, b.95, l. 135.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Ministrų Kabineto telefonai.

1920 m. birželio 30 d.

LCVA, f. 392, ap. 1, b. 210.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Mykolas Sleževičius, II ir IV Ministrų Kabinetų Pirmininkas.

[1921 m.].

LCVA, 0-011146.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

IV Ministrų Kabineto nariai.

Iš kairės sėdi: valstybės kontrolierius Justinas Zubrickas, darbo ir socialinės apsaugos ministras Juozas Paknys, vidaus reikalų ministras Petras Leonas, Ministras Pirmininkas Mykolas Sleževičius, krašto apsaugos ministras Antanas Merkys, tiekimo ir maitinimo ministras Steponas Kairys, finansų ministras Jonas Vileišis; iš kairės stovi: žemės ūkio ir valstybės turtų ministras Aleksandras Stulginskis, ministras be portfelio Jokūbas Šernas, susisiekimo ministras Voldemaras Vytautas Čarneckis, Ministrų Kabineto reikalų vedėjas Tadas Petkevičius.

[1921 m.].

LCVA, 0-011160.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

V Ministrų Kabinetas.

Iš kairės sėdi: valstybės kontrolierius Justinas Zubrickas, teisingumo ministras Liudas Noreika, Ministras Pirmininkas, finansų, prekybos ir pramonės ministras Ernestas Galvanauskas, švietimo ministras ir Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos valdytojas Juozas Tūbelis, vidaus reikalų ministras Eliziejus Draugelis; iš kairės stovi: Ministrų Kabineto reikalų vedėjas Tadas Petkevičius, susisiekimo ministras Voldemaras Vytautas Čarneckis, Krašto apsaugos ministerijos valdytojas Antanas Merkys, finansų, prekybos ir pramonės viceministras Jonas Dobkevičius, gudų reikalų ministras be portfelio Juozapas Voronko.

[1921 m.].

LCVA, 0-011176.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Kazys Grinius, VI Ministrų Kabineto Pirmininkas.

Kaunas, 1926 m.

LCVA, P-21748.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Ernestas Galvanauskas, V, VII, VIII ir IX Ministrų Kabinetų Pirmininkas.

[1918–1940 m.].

A. Kliučynskio nuotrauka.

LCVA, P-03718.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Antanas Tumėnas, X Ministrų Kabineto Pirmininkas.

Kaunas, [1924 m.].

LCVA, P-22075.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Vytautas Petrulis, XI Ministrų Kabineto Pirmininkas.

Kaunas, 20 a. 3 deš.

LCVA, P-23463.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

XII Ministrų Kabinetas.

Iš kairės (viršuje): finansų ministras Petras Karvelis, teisingumo ministras Vincas Karoblis, Ministras Pirmininkas ir krašto apsaugos ministras Leonas Bistras, švietimo ministras Kazimieras Jokantas, žemės ūkio ministras Mykolas Krupavičius; iš kairės (apačioje): Ministrų Kabineto reikalų vedėjas Bronius Dailidė, valstybės kontrolierius Zigmas Starkus, užsienio reikalų ministras Mečislovas Reinys, susisiekimo ministras Balys Sližys, vidaus reikalų ministras Antanas Endziulaitis.

PASTABA: nuotraukoje nurodyta neteisinga Vyriausybės darbo pradžios data (1925 m. rugsėjo 25 d.). Kaunas, [1925–1926 m.].

LCVA, P-15685.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Leonas Bistras, XII Ministrų Kabineto Pirmininkas.

Kaunas, [1930–1940 m.].

Mejerio Smečechausko nuotrauka.

LCVA, P-16482.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus 1926 m. gruodžio 17 d. aktas, kuriuo Augustinas Voldemaras paskiriamas Ministru Pirmininku ir jam pavedamas Ministrų Kabineto sudarymas.

1926 m. gruodžio 17 d.

LCVA. f.384, ap.3, b.139, l. 3.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus 1926 m. gruodžio 17 d. aktas, kuriuo tvirtinamas Augustino Voldemaro Ministrų Kabinetas.

1926 m. gruodžio 17 d.

LCVA, f.923, ap.1, b.46, l.73.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Ministrų Kabineto reikalų vedėjo J. Belecko 1930 m. spalio 18 d. raštas finansų ministrui Juozui Tūbeliui dėl leidimo laisvesniems valstybės įtaigų tarnautojams dalyvauti Vytauto Didžiojo mirties minėjimo iškilmėse.

1930 m. spalio 18 d.

LCVA. f.387, ap.4, b.174, l. 7.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Juozas Tūbelis, XV, XVI ir XVII Ministrų Kabinetų Pirmininkas.

[1936 m.]. Mejerio Smečechausko nuotrauka.

LCVA, P-01068.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

[XVII] Ministrų Kabineto nariai ir visuomenės veikėjai.

Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: Lietuvos Valstybės Tarybos narys Jonas Vileišis, Lietuvių-amerikiečių draugijos vicepirmininkas, geografas Kazys Pakštas, Kauno burmistras Antanas Merkys, Ministras Pirmininkas Juozas Tūbelis, [Kūno kultūros rūmų direktorius Vytautas Augustauskas-Augustaitis]; antroje eilėje iš kairės stovi: Kauno meno mokyklos dėstytojas Antanas Žmuidzinavičius, Vidaus reikalų ministerijos generalinis sekretorius Balys Giedraitis; antroje eilėje iš dešinės stovi dailininkas Adomas Varnas; trečioje eilėje iš dešinės stovi ekonomistas, politinis bei visuomenės veikėjas Petras Karvelis.

Kaunas, [1935–1938 m.].

LCVA, P-43682.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos Ministrų Kabineto antspaudo pavyzdys.

[1934 m.].

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 1600, l. 458.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Vladas Mironas, XVIII ir XIX Ministrų Kabinetų Pirmininkas.

[1933 m.].

LCVA, A073-P0450.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Jonas Černius, XX Ministrų Kabineto Pirmininkas.

[1918–1940 m.].

Mejerio Smečechausko nuotrauka.

LCVA, P-01062.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Antanas Merkys, XXI Ministrų Kabineto Pirmininkas.

[1918–1940 m.].

LCVA, P-12476.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 1940 m. rugpjūčio 26 d. posėdžio, kuriame sudaromos Lietuvos TSR valdžios įstaigos, protokolo ištrauka.

1940 m. rugpjūčio 26 d.

LCVA, f. R-758, ap. 2, b. 1, l. 12-14.

Lt En