Galerijos
Albumai
LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Leonardas Vilhelmas Grigonis-Užpalis.

Data nenustatyta.

Fotonuotrauka.

OLKM, PF1563.

Leonardas Vilhelmas Grigonis-Užpalis (1905–1950), Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signataras.

Baigęs Rokiškio gimnaziją, dirbo mokytoju Rokiškio aps. Sėlynės pradinėje mokykloje. 1944 m. įstojo į Lietuvos partizanų gretas, buvo Vytauto Didžiojo-Atžalyno rinktinės partizanu, nuo 1946 m. – rinktinės štabo viršininku, nuo 1948 m. kovo 15 d. – Prisikėlimo apygardos štabo viršininku, nuo 1948 m. liepos 26 d. – Prisikėlimo apygardos vadu. Jo bunkeryje, įrengtame Radviliškio aps. Radviliškio vls. Mėnaičių (dabar – Minaičių) k., Stasio Mikniaus sodyboje, po klėtimi, 1949 m. vasario 10–20 d. vyko LLKS Tarybos posėdžiai. 1949 m. vasario mėn. išrinktas LLKS Tarybos Prezidiumo nariu. 1949 m. rugpjūčio mėn. paskirtas LLKS Tarybos Prezidiumo sekretoriumi, 1949 m. lapkričio 3 d.  –  LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininko trečiuoju pavaduotoju. 1950 m. gegužės 30 d. jam suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis. Žuvo 1950 m. liepos 22 d. Raseinių r., Daugėliškių miške. LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininko 1950 m. lapkričio 23 d. aktu po mirties apdovanotas I ir II laipsnio Laisvės kovos kryžiais.

Lietuvos Respublikos Prezidento 1998 m. gegužės 19 d. dekretais po mirties suteiktas pulkininko laipsnis  ir  apdovanotas Vyčio Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinu.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Sėlynės pradžios mokyklos mokytojas Leonardas Vilhelmas Grigonis su mokiniais.

Rokiškio aps., Sėlynė. [1935 m.]

Fotonuotraukos skaitmeninė kopija.

LYA, f. K-12, ap. 2, b. 2, v. 596.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Prisikėlimo apygardos vadas Leonardas Vilhelmas Grigonis-Užpalis su Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės partizanais.

Antroje eilėje iš kairės: 3. Ąžuolo būrio vadas Juozas Kumpis-Cvirka, 5. L. V. Grigonis-Užpalis, 6. rinktinės vadas Pranas Muningis-Žvelgaitis. [1948–1949 m.]

Fotonuotrauka.

OLKM, N1509 (2).

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio-Vytauto aktas dėl Prisikėlimo apygardos vado Leonardo Vilhelmo Grigonio-Užpalio apdovanojimo III laipsnio Laisvės kovos kryžiumi su kardais.

1949 m. vasario 16 d.

Dublikatas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 33960/3, t. 11, l. 41.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Prisikėlimo apygardos vado Leonardo Vilhelmo Grigonio-Užpalio 1949 m. vasario 16 d. įsakymas dėl partizanų kovos uždavinių, pasižymėjusių partizanų apdovanojimo.

1949 m. vasario 27 d.

Nuorašas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, K-5, ap. 9, b. 4, l. 43–44.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Prisikėlimo apygardos vadas Leonardas Vilhelmas Grigonis-Užpalis.

1949 m.

Fotonuotrauka.

OLKM, N-P1509-3.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Prisikėlimo apygardos vado Leonardo Vilhelmo Grigonio-Užpalio laiškas Maironio rinktinės vadui Povilui Morkūnui apie apygardos spaudos leidybą ir platinimą, ryšių tarp partizanų dalinių palaikymą ir kitus veiklos klausimus.

1949 m. gegužės 8 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 1, b. 44, l. 182–183.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Prisikėlimo apygardos vado Leonardo Vilhelmo Grigonio-Užpalio raštas rinktinių vadams dėl partizanų mokymo.

 1949 m. liepos 25 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 9, b. 4, l. 164–169.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Prisikėlimo apygardos partizanai.

Pirmoje eilėje ketvirtas iš kairės: apygardos vadas Leonardas Vilhelmas Grigonis-Užpalis. [1948–1949 m.]

Fotonuotraukos skaitmeninė kopija.

LYA, f. K-12, ap. 2, b. 2, v. 602.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Kauno srities valdybos aktas apie karinę-čekistinę operaciją Ariogalos r., Daugėliškių miške.

1950 m. liepos 22 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 25548/3, t. 1, l. 11–12.

Karinės-čekistinės operacijos 1950 m. liepos 22 d. Ariogalos r., Daugėliškių miške metu buvo aptiktas ir likviduotas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prisikėlimo apygardos štabo bunkeris, nukauti apygardos vadas Leonardas Vilhelmas Grigonis-Užpalis, Maironio rinktinės būrio vadas Aleksandras Petras Meškauskis-Alytis, partizanai Stanislovas Kuzmickas-Sakaliukas, Juozapas Tamkus-Gabrys, Banga (slap.), suimtas Juozas Zinius-Nemunėlis.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Atminimo ženklas 1950 m. liepos 22 d kautynėse Raseinių r., Daugėliškių miške žuvusių partizanų Leonardo Vilhelmo Grigonio-Užpalio, Aleksandro Petro Meškauskio-Alyčio, Stanislovo Kuzmicko-Sakaliuko, Juozapo Tamkaus-Gabrio, Bangos (slap.) atminimui bei atstatyta Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Prisikėlimo apygardos vadavietė. Raseinių r., Ariogalos sen., Daugėliškių miškas.

2015 m.

Fotonuotraukos autorė R. Trimonienė.

LGGRTC.

Atminimo ženklo autorius Romas Navickas. Ženklas atidengtas 2000 m.

Bunkerio vietoje 2000 m. pastatytas atminimo ženklas, 2010 m. bunkeris atstatytas. 2014 m. lapkričio 5 d. Ariogalos gimnazijos jaunieji šauliai ir jų vadovas istorijos mokytojas Andrius Bautronis tvarkydami atstatyto LLKS Prisikėlimo apygardos štabo bunkerio aplinką Raseinių r., Daugėliškių miške rado metalinį konteinerį, kuriame buvo paslėptas apygardos štabo archyvas. Dokumentai saugomi Lietuvos ypatingajame archyve.

Lt En