Galerijos
Albumai
LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Petras Bartkus.

Data nenustatyta.

Fotonuotrauka.

OLKM_PF1300.

Petras Bartkus-Žadgaila (1925–1949), Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signataras.

1942 m. įsitraukė į Lietuvos laisvės armijos veiklą, 1944 m. – į partizanų gretas. 1945 m. spalį išrinktas Žaibo apygardos štabo nariu, 1946 m. rugsėjo 21 d. – Jungtinės Kęstučio apygardos štabo Organizacinio skyriaus viršininku, 1947 m. gruodžio mėn. – štabo viršininku. 1948 m. kovo 31 d. paskirtas Prisikėlimo apygardos vadu, 1948 m. gegužės 5 d. – Vakarų Lietuvos srities vado pavaduotoju, 1948 m. liepos 26 d. – Vieningos laisvės kovos sąjūdžio organizacijos štabo Organizacinio skyriaus viršininku, 1948 m. lapkričio 12 d. – Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio Prezidiumo sekretoriumi. 1949 m. vasario mėn. išrinktas LLKS Tarybos Prezidiumo sekretoriumi. 1949 m. liepos 16 d. paskirtas LLKS gynybos pajėgų štabo Organizacinio skyriaus viršininku. 1948 m. lapkričio 23 d. jam suteiktas majoro laipsnis. Rašė eilėraščius ir skelbė juos partizanų spaudoje. Žuvo kautynėse 1949 m. rugpjūčio 13 d. Radviliškio aps., Grinkiškio vls.,  Užpelkių miške. LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininko aktu po mirties suteiktas Laisvės kovotojo karžygio garbės vardas.

Perlaidotas 1991 m. Radviliškyje.

Lietuvos Respublikos Prezidento 1997 m. lapkričio 20 d. dekretu apdovanotas Vyčio Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinu (po mirties), 1998 m. gegužės 19 d. dekretu suteiktas pulkininko laipsnis (po mirties). 

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Jungtinės Kęstučio apygardos partizanai.

Pirmoje eilėje iš kairės guli: 1. [Povilas Mačiulis]-Robertas, Granitas, 2. Bronius Neverdauskas-Papartis, 3. Alfonsas Pakarklis-Kilpa. Antroje eilėje iš kairės: 1. apygardos vadas Jonas Žemaitis-Tylius, 2. Birutės rinktinės vadas Edmundas Kurtinaitis-Kalnius, 3. apygardos štabo Organizacinio skyriaus viršininkas Petras Bartkus-Žadgaila, 4. Teofilis Pakarklis-Armis. 1947 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 33960/3, t. 5, l. 5.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Prisikėlimo apygardos vado Petro Bartkaus-Mažrimo 1948 m. birželio 2 d įsakymas dėl partizanų kovos tikslų ir uždavinių, apygardos veiklos organizavimo, partizanų karinio parengimo.

1948 m. birželio 5 d.

Nuorašas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 9, b. 4, l. 4–6.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Prisikėlimo apygardos vado Petro Bartkaus-Mažrimo 1948 m. birželio 2 d. įsakymo priedas – „Nurodymai veiklai sąryšyj su okupantų paskutinėmis priemonėmis lietuvių tautai ir jos krašto ūkiui sunaikinti“.

[1948 m. birželio 5 d.]

Išrašas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-5, ap. 9, b. 4, l. 14–16.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Prisikėlimo apygardos vado adjutanto Lauryno Mingėlo-Džiugo parengtas 1949 m. rugpjūčio 13 d. kautynių Radviliškio aps., Grinkiškio vls., Užpelkių miške aprašymas.

1949 m. gruodžio 24 d.

Originalas.

LYA, f. K-5, ap. 9, b. 6, l. 54–56.

Patekę į Vidaus reikalų ministerijos (MVD) vidaus kariuomenės pasalą, kautynėse žuvo Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) gynybos pajėgų štabo Organizacinio skyriaus viršininkas Petras Bartkus-Žadgaila, LLKS visuomeninės dalies Tautinio skyriaus viršininkas Bronius Liesis-Naktis, Prisikėlimo apygardos štabo viršininkas Jonas Vytautas Šniuolis-Svajūnas, partizanai Girėnas (slap.) ir Aitvaras (Aitvariukas) (slap.). Sunkiai sužeistą Prisikėlimo apygardos vado adjutantą L. Mingėlą-Aidą, Džiugą iš kautynių lauko išnešė apygardos apsaugos dalinio partizanas Viktoras Šniuolis-Girėnas, Vytvytis.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Prisikėlimo apygardos partizanai.

Skaičiais pažymėti: 1. Izabelė Vilimaitė-Stirna, 2. Alfonsas Ožakauskas-Lakštutis, 3. Povilo Lukšio rinktinės štabo viršininkas Laurynas Mingėlas-Džiugas, Arūnas, 4. Aleksas Šniukšta-Sakalas, 6. Viktoras Šniuolis-Vytvytis, Girėnas, Vaidevutis, 7. Domas Grumuldis-Darbininkas, 8. Juozas Valantinas-Granitas, 9. Povilo Lukšio rinktinės Mindaugo tėvūnijos Nemuno būrio vadas Kazys Šniukšta-Aras. 1952 m. vasara.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 28600/3, t. 2, l. 226-4.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) gynybos pajėgų štabo Organizacinio skyriaus viršininko Petro Bartkaus-Žadgailos Laisvės kovotojo partizano Tėvynei pareigų ėjimo lapas.

1949 m. spalio 31 d.

Dublikatas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, t. 12. l. 89–91.

Lapas užpildytas LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio-Vytauto po P. Bartkaus-Žadgailos žūties.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Petro Bartkaus-Alkupėno eilėraštis, paskelbtas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio leidinyje „Mes nemirę“.

1952 m.

Spaudinys. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 33960/3, t. 10, l. 68.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Atminimo ženklas 1949 m. rugpjūčio 13 d. kautynėse Radviliškio aps., Grinkiškio vls., Užpelkių miške žuvusių partizanų Petro Bartkaus-Žadgailos, Broniaus Liesio-Nakties, Jono Vytauto Šniuolio-Svajūno, Aitvariuko (slap.) ir Girėno (slap.) atminimui.

Radviliškio r., Užpelkių miškas. 2001 m.

Fotonuotraukų autorė A. Malinauskaitė.

LGGRTC.

Atminimo ženklo autorius Romas Navickas. Ženklas atidengtas 1999 m., maždaug 400 m. į rytus nuo buvusios partizanų stovyklavietės ir kautynių vietos.

Lt En