Galerijos
Albumai
LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Adolfas Ramanauskas-Vanagas.

[1948 m.]

Fotonuotrauka.

OLKM, PF1080.

Adolfas Ramanauskas-Vanagas (1918–1957), Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signataras.

1940 m. baigė Pirmojo Lietuvos prezidento karo mokyklą Kaune. Dalyvavo 1941 m. Birželio sukilime. 1940–1945 m. dėstė Alytaus mokytojų seminarijoje. 1945 m. įstojo į partizanų gretas, nuo 1945 m. balandžio 26 d. vadovavo Nemunaičio apylinkėje veikusiam būriui, tapo Merkinės bataliono vadu,  1945 m. rugsėjo mėn. – Merkio rinktinės vadu,  1947 m. rugsėjo 25 d. – Dainavos apygardos vadu. 1948 m. spalio 20 d. išrinktas laikinai einančiu Pietų Lietuvos srities vado pareigas. 1949 m. vasario 15 d. patvirtintas Pietų Lietuvos srities vadu, vasario 23 d. paskirtas LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininko pirmuoju pavaduotoju, 1949 m. rugsėjo 18 d. –  LLKS gynybos pajėgų vadu (pareigas pradėjo eiti 1950 m. sausio 25 d.), 1950 m. gegužės 30 d. – LLKS karinės veiklos vadovu. 1949 m. vasario 16 d. jam suteiktas majoro, 1949 m. spalio 14 d. – pulkininko leitenanto, 1950 m. gegužės 30 d. – pulkininko laipsnis. Suimtas 1956 m. spalio 12 d. Kaune, žiauriai kankintas. Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo 1957 m. rugsėjo 25 d. nuteistas mirties bausme. Sušaudytas 1957 m. lapkričio 29 d. Vilniuje. Kūnas slapta užkastas Našlaičių kapinėse Vilniuje, perlaidotas 2018 m. Antakalnio kapinėse Vilniuje.

Lietuvos Respublikos Prezidento 1998 m. sausio 26 d. dekretu  suteiktas dimisijos generolo laipsnis (po mirties), įteisinti 1949–1950 m. Lietuvos partizanų vadovybės suteikti apdovanojimai: I ir II laipsnio Laisvės kovos kryžiai su kardais, 1998 m. kovo 3 d. dekretu apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi (po mirties), o 1999 m. vasario 2 d. dekretu – Vyčio kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi (po mirties).

Lietuvos Respublikos Seimas 2018 m. lapkričio 20 d. priėmė deklaraciją, kurioje pripažino, kad nuo 1954 m. lapkričio 26 d. vasario 16 d. (LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio-Vytauto žūties okupanto nelaisvėje) iki 1957 m. lapkričio 29 (jo paties žūties KGB kalėjime Vilniuje) LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininko pirmasis pavaduotojas A. Ramanauskas-Vanagas buvo aukščiausias tuo metu likęs gyvas Lietuvos valstybės pareigūnas ir kovojančios su okupacija Lietuvos valstybės vadovas.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Lietuvos partizanų priesaikos tekstas.

1945 m. liepos 18 d.

Nuorašas. Dokumentas lietuvių kalba.

OLKM, PDk219.

Priesaikos tekstas su pastabomis parengtas Nemunaičio apylinkės partizanų kuopos vado Adolfo Ramanausko-Vanago.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Dainavos apygardos [Merkio rinktinės] partizanai.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Albertas Perminas-Jūrininkas, 2. rinktinės vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas. Antroje eilėje iš kairės: 1. Juozas Večkys-Vanagas, 2. Julius Karpis-Vieversys, 3. Bolius Poškus-Naras, 4. Adolfas Baublys-Merkys, 5. Petras Vaitkus-Genys, 6. Vincas Kalanta-Nemunas. Trečioje eilėje iš kairės: 1. Bronius Didika-Alksnis, 2. Julius Gudaitis-Beržas, 3. Petras Marčinskas-Povas, 4. Jonas Kalanta-Mindaugas, 5. Algirdas-Berlynas (slap.), 6. Antanas Barysas-Narcizas. Alytaus aps., Rudnios miškas. 1946 m. lapkričio mėn.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, t. 6, l. 231.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago straipsnis „Partizano kelias“, paskelbtas rinktinės štabo laikraštyje „Mylėk Tėvynę“, Nr. 1(6).

1947 m. sausio 20 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, t. 11, l. 14.  

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Dainavos apygardos Merkio rinktinės vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas. Varėnos aps., Bingelių k. apylinkės.

1947 m. vasara.

Fotonuotraukos autorė Gražina Pigagaitė.

OLKM, PF640.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės Vytauto tėvūnijos partizanų sąskrydis.

Dešinėje iš kairės: 1. Sofija Budėnaitė-Ramunė, 2. apygardos vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, 3. apygardos štabo Spaudos ir informacijos skyriaus viršininkas Lionginas Baliukevičius-Dzūkas. Varėnos aps. Palkabalio k. 1948 m. balandžio 23–25 d.

Fotonuotrauka. OLKM, PF907.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Dainavos apygardos vadai. Antroje eilėje iš kairės: 3. Stasys Raklevičius-Mįslinčius.

Trečioje eilėje iš kairės: 1. Kazimieraičio rinktinės vadas Vaclovas Voveris-Žaibas, 2. apygardos štabo Žvalgybos ir ryšių skyriaus viršininkas Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas, 4. apygardos vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, 5. Dzūkų rinktinės vadas Sergijus Staniškis-Litas, 6. Dzūkų rinktinės Vaidoto grupės vadas Jonas Kučinskas-Spyruoklis. 1948 m. vasara.

Fotonuotrauka.

OLKM, PF1071.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) gynybos pajėgų vado Adolfo Ramanausko-Vanago raštas LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininkui Jonui Žemaičiui-Vytautui dėl ryšių palaikymo, siūlymo J. Žemaičiui-Vytautui toliau eiti LLKS gynybos pajėgų vado pareigas ir kitų veiklos klausimų.

1949 m. rugsėjo 18 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 363960/3, t. 11, l. 161.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Dainavos apygardos vadovybė su Kazimieraičio rinktinės partizanais.

Iš kairės: 1. Kazimieraičio rinktinės Vanago grupės būrio vadas Pranas Ivanauskas-Bevardis, 2. apygardos vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, 3. apygardos štabo Spaudos ir informacijos skyriaus viršininkas Lionginas Baliukevičius-Dzūkas, 4. Stasys Klimašauskas-Genys. [1948 m.]

Fotonuotrauka.

OLKM, PF1080.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos nutarimas dėl Adolfo Ramanausko-Vanago išrinkimo LLKS gynybos pajėgų vadu.

1949 m. rugsėjo 18 d.

Dublikato nuorašas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 3377, ap. 55, b. 218, l. 140.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Pietų Lietuvos srities vado Adolfo Ramanausko-Vanago Laisvės kovotojo partizano Tėvynei pareigų ėjimo lapas.

1949 m. gruodžio 30 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, t. 12, l. 66–68.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) gynybos pajėgų vado Adolfo Ramanausko-Vanago raštas LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininkui Jonui Žemaičiui-Vytautui dėl LLKS gynybos pajėgų vado pareigų perėmimo, gynybos pajėgų štabo darbo organizavimo ir kitų veiklos klausimų.

1950 m. vasario 2 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 363960/3, t. 11, l. 149–150.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Pietų Lietuvos srities vadų susirinkimas.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vadas Feliksas Žindžius-Tigras, 2. Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės vadas Vincas Ambrazevičius-Balandis. Antroje eilėje iš kairės: 1. Tauro apygardos Vytauto rinktinės vadas Antanas Grikietis-Slapukas, 2. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) gynybos pajėgų štabo Ūkio skyriaus viršininkas Urbantas Dailidė-Tauras, 3. Žalgirio rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas Juozas Jankauskas-Demonas, 4. Dzūkų rinktinės Margio tėvūnijos vadas Motiejus Jaruševičius-Lakštingala. Trečioje eilėje iš kairės: 1. Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vadas Antanas Pužas-Gintaras, 2. Tauro apygardos vadas Viktoras Vitkauskas-Karijotas, 3. Pietų Lietuvos srities vadas Sergijus Staniškis-Viltis, 4. LLKS gynybos pajėgų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, 5. Pietų Lietuvos srities visuomeninės dalies viršininkas Kostas Baliukevičius-Tylius. Prienų r., Balbieriškio miškas. 1950 m. rugsėjo 5–6 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-14874, t. 2, l. 225.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio gynybos pajėgų vado Adolfo Ramanausko-Vanago atsiminimų „Partizanų gretose“ pirmosios dalies teksto ištraukos.

1952 m. kovo 2–14 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

OLKM, PR623, l. 1, 4–6, 16–20.

Atsiminimų „Partizanų gretose“ pirmosios dalies rankraštį kartu su kitais partizanų dokumentais A. Ramanauskas-Vanagas 1953–1954 m. paslėpė šalia Stasės Bilinskienės sodybos Varėnos r., Bingelių k. Dokumentai rasti 1957 m. sausio 13 d. Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos darbuotojams atliekant kratą S. Bilinskienės sodyboje.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Adolfas Ramanauskas-Vanagas Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Vidaus kalėjime Vilniuje.

[1956 m. spalio mėn. ]

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, KAB, l. 19 atv.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos įgaliotinio Kauno miestui įstaigos ataskaita apie Adolfo Ramanausko-Vanago paiešką ir sulaikymą.

1956 m. spalio 16 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 330, l. 358–365.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Įskaitos-archyvų skyriaus pažyma apie mirties nuosprendžio įvykdymą Adolfui Ramanauskui.

1957 m. lapkričio 30 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, KAB, l. 290.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Lietuvos Respublikos Seimo deklaracija dėl Adolfo Ramanausko-Vanago pripažinimo Lietuvos valstybės vadovu.

2018 m. lapkričio 20 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Adolfo Ramanausko-Vanago kapas. Vilnius, Antakalnio kapinės.

2018 m.

Fotonuotrauka.

Skelbta: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/lietuva-valstybinemis-laidotuvemis-pagerbia-partizanu-vado-a-ramanausko-vanago-atminima-56-1040640?utm_source=Facebook&utm_medium=post&utm_campaign=15min_Spalis#galerija/161938/4230626.

A. Ramanausko-Vanago palaikai surasti 2018 m. birželio 1 d. archeologinių kasinėjimų Vilniuje, Našlaičių kapinėse metu, perlaidoti 2018 m. spalio 6 d. Vilniuje, Antakalnio kapinėse.

Lt En