Galerijos
Albumai
IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Rašytojas, publicistas, Lietuvos telegramų agentūros biuro vedėjas Kopenhagoje Ignas Šeinius.

Kopenhaga, XX a. 3 deš.

LCVA, P-40579.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Igno Jurkūno gimimo metrikų išrašas.

1906 m. liepos 24 d.

LCVA, f. 675, ap. 1, b. 54, l. 1.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Vilniaus lietuvių dviklasė mokykla. Moksleiviai, mokytojai ir Vilniaus lietuvių šelpimo draugijos nariai.

Antroje eilėje iš kairės sėdi: kunigas Januševičius, pedagogas, visuomenės veikėjas Juozas Kairiūkštis, mokytoja K. Vaitiekūnaitė, daktaras Jonas Basanavičius, kunigas Juozapas Kukta, mokyklos globėja Emilija Vileišienė.

Stovi iš kairės: mokytojas Pranas Klimaitis, mokytojas Ignas Šeinius, mokyklos steigėjas Povilas Matulionis, mokyklos steigėjas Antanas Vileišis, V. Urbanavičius, Antanas Smetona.

Priekyje sėdi mokiniai: Alfonsas Žukauskas (Žukantas), M. Strazdaitė, J. Stasys, O. Vilkickaitė, K. Žukauskas (Žukantas), Kairytė.

Vilnius, [1907 m.].

LCVA, P-40873.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Rusijos imperijos Sankt Peterburgo švietimo apygardos liudijimas apie Igno Šeiniaus įgytą pradinių mokyklų mokytojo kvalifikaciją.

1908 m. lapkričio 22 d.

LCVA, f. 675, ap. 1, b. 54, l. 2.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Rusijos imperijos Maskvos A. Šaniavskio liaudies universiteto 1913 m. balandžio 2 d. Ignui Šeiniui išduotas lapelis egzaminams laikyti.

LCVA, f. 675, ap. 1, b. 54, l. 3, 5.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Rusijos imperijos vidaus reikalų ministerijos Maskvos policijos viršininko 1915 m. spalio 8 d. liudijimas Maskvos generalgubernatoriaus kanceliarijos Užsienio reikalų skyriui dėl užsienio paso išdavimo Ignui Šeiniui.

LCVA, f. 675, ap. 1, b. 54, l. 4.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Einančio Rusijos imperijos Generalinio štabo Vyriausiosios valdybos Mobilizacijos skyriaus viršininko pareigas 1915 m. spalio 31 d. liudijimas dėl Igno Šeiniaus išvykimo į užsienį.

LCVA, f. 675, ap. 1, b. 54, l. 6.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Lietuvos draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komiteto įgaliotinio Stokholme Igno Šeiniaus pažymėjimas.

1915 m. gruodžio 21 d.

LCVA, f. 675, ap. 1, b. 46, l. 1.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Igno Šeiniaus 1917 m. vasario 19 d. laiškas rašytojui Jurgiui Savickiui.

LCVA, f. 675, ap. 1, b. 60, l. 1, 1 a. p.

IŠ DIPLOMATIJOS ISTORIJOS. IGNAS ŠEINIUS (LCVA)

Stokholmo konferencijos dalyviai.

Iš kairės sėdi: Jonas Šliūpas, Felicija Bortkevičienė, Juozas Tumas-Vaižgantas.

Iš kairės stovi: Jurgis Savickis, Martynas Yčas, Jonas Aukštuolis, Ignas Šeinius, Jurgis Alekna, Stasys Šilingas.

Stokholmas, 1917 m. spalio 18–22 d.

LCVA, P-12982.

Lt En